2018年4月期生出席率2018.12

J300437QIFANGFANG J300438MAYUAN
J300439LIDANHONG J300440YANGJINGTAI
J300441XULONGJI J300442FENGHAIYANG
J300443DAIZHENJIE J300444QINYUYUE
J300445MAMENGYAO J300446CUIJIANWEI
J300447JIANGQUNQUN J300448LIJIAHUA
J300449LIANGJI J300450GECHENGCHENG
J300451WANGHAINAN J300452ZHANGXUE
J300453GAOWENHUI J300455PENGSIJIE
J300458LITIANBING J300459XIEJIAMING
J300460CHENGPENG J300461YUMENGJIA
J300463XUEYUFENG J300465CHENCHAO
J300466LINWEN J300467YANGCHENGRUI
J300468WUHANG J300470HENNIANTONG
J300471XIAOWENBIN J300472LINXIHENG
J300473LIUMUZHI J300474TANGYU
J300475WANGNING J300479SIZHAOYANG
J300480RUANPAKDEEJANJIRA J300482WANGJIAQI